Anasayfa » Duyurular » 6663 Sayılı Torba Kanun Memurlara Ne Getirdi?

6663 Sayılı Torba Kanun Memurlara Ne Getirdi?

6663 sayılı Torba Kanun 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş  bulunuyor. Doğum ve evlât edinmeye ilişkin izin hakları öngören yasada bağımsız çalışan emekliler için destek priminin kaldırılması, GSS prim borçlusu gençlerin azami iki yıllarını borçtan kurtarma, polislerin ek göstergelerinin 2200’den 3000’e yükseltilmesi, uzman erbaşların ek gösterge ve gösterge sorunlarının nihayet çözülmesi gibi olumlu unsurlar da içeriyor.

Memurun Doğan Çocuğuyla İlgili Tam Maaş Alarak Yarım Gün Çalışma Hakkı Var

Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkânı tanınıyor.

Çoğul doğumlarda bahse konu sürelere birer ay ilave edilecek, bebeğin engelli doğması halinde ise oniki ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkânı tanınması öngörülüyor.

Yarı Maaşlı Yarı Zamanlı Çalışma İzni de Var

Analık izni akabindeki bu tam aylıklı yarım çalışma süresinden başka bir de çocuğu olan memur anne ve/veya babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkânı getiriliyor. Söz konusu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanabilecek.

Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlât edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlât edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bahse konu haktan yararlanabilecek

Bu kapsamda yarı zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak kaydıyla müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak.

Bugüne Kadar Doğan Çocuklar İçin Yararlanılamayacak

Analık izni sonrasında kadın memurlar için getirilen yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanması öngörülüyor.

24 aylık Aylıksız İzin Başlangıcı Yarı Zamanlı Ücretli Çalışmadan Sonra Başlayabilecek.

Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız iznin, istekleri halinde iki, dört ve altı aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilmesine imkân sağlanıyor ve bu imkân evlat edinenlere de getiriliyor.

Yarı Maaşlı Yarı Zamanlı Çalışma Süreleri Borçlanılabilecek

Bu yazımızı da beğenebilirsiniz;  Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Artık Çalışamayacak

5510 sayılı Kanunun 4/1-c sigortalılığına tabi sigortalılardan bu şekilde yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmaları sebebiyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanabilecek. Borçlanma işlemi ilk defa 15.10.2008 ve sonrasında 4/1-c sigortalısı olanlar için SSK’lı ve Bağ-Kurlular gibi günlük asgari ücret ve günlük asgari ücretin 6,5 katı üzerinden seçecekleri miktarda, 15.10.2008’den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş olan 4/1- c sigortalıları için ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenebilecek.

FHZ ve Makam Tazminatında Yarı Zamanlı Süreye Dikkat

Fiili hizmete tabi olan asker ve polislerden yarım zamanlı olarak çalışma halinde ise bu sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanacak. Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak dikkate alınacak.

Erken Doğum Süresi Doğum Sonrasına Eklenecek

Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek. Örneğin; normalden on hafta önce gerçekleşen doğumlarda mevcut düzenlemeye göre doğum sonrası izne sekiz hafta ilave edilebiliyor. Yapılan düzenleme ile sekiz haftadan daha önce gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre (Örnekte olduğu gibi iki hafta) sekiz haftaya ek olarak doğum sonrası izne eklenebilecek. Diğer yandan, söz konusu haklardan evlat edinenlerin de aynen faydalanmaları sağlanıyor.

Doğum Sonrası Aylıksız İzinler Dereceye Sayılacak

Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülüyor. Doğum nedeniyle memurlara 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B) bendi gereği verilen her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilecek.

Ancak getirilen bu hak eskiden yapılmış ve geçmişte kullanılmış izinleri kapsamıyor. Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine ilişkin hükmün, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanılan izin süreleri açısından uygulanması öngörülüyor ve geçmişte kullanılan izinler burada da kapsam dışında tutuluyor.

Emniyet Mensuplarına Maaş Zammı

Emniyet mensuplarının görev maaşları içinde aldıkları emniyet hizmetleri tazminatında oranlar yüzde 25’er nispetinde artırılmış bulunuyor. Sadece binde 7,59 damga vergisine Emniyet hizmetleri tazminatlarında yapılan bu artış en az çarşı, mahalle bekçileri için net 150 TL, en fazla emniyet genel müdürü için net 703 TL olacak.

 

Bir yorum

  1. Geribildirim: Homepage